Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Ibland diskuteras asylsökande och asylrätt i den allmänna debatten. Det kan vara bra att veta att det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Sverige har sen länge varit anslutet till FN:s Flyktingkonvention vilket gör att vi förbundit oss att leva upp till konventionen. Denna flyktingkonvention skapades år 1951 efter andra världskriget, som tvingat många på flykt. Den kallas även Genèvekonventionen. För den som behöver hjälp med asylrätt i Göteborg går det att exempelvis gå in på https://advokatfirmanop.se/sv. Det finns givetvis advokater som är specialiserade på asylrätt. 

 

 

Flyktingkonventionens definition av flykting

 

Konventionen är tänkt att fungera reglerande beträffande länders skyldigheter gentemot flyktingar. Det är inte alla som flyr sitt land som kan få titeln flykting. Flykting definieras enligt FN:s Flyktingkonvention som en person som:

”flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet” (1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning)

 

Vilka rättigheter har du som asylsökande?

En person som är asylsökande har rätt till en fristad och det avser mer än bara fysisk säkerhet. Flyktingar ska ha samma rätt som andra utlänningar som har uppehållstillstånd i samma land. Flyktingar har rätt till tankefrihet, rörelsefrihet och rätt att inte utsättas för tortyr eller andra former av förnedring. Flyktingar har också rätt till tillgång till läkarvård och möjlighet att gå i skola men också att arbeta. Det beräknas att det finns ungefär 70,8 miljoner flyktingar i världen och varje dag tvingas ca  44 400 personer fly sitt hem. De länder som tar emot flest flyktingar är Turkiet, Pakistan, Uganda och Sudan. Klimatförändringarna kan komma att tvinga ännu fler människor på flykt.